Obecní úřad Ryjice

Soubor povinně zveřejňovaných informací

Soubor povinně zveřejňovaných informací se zpracovává na základě § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to ve struktuře stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 515/202 Sb.

1. Název

Obec Ryjice

2. Důvod a způsob založení

Obec Ryjice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec Ryjice

Zastupitelstvo obce

  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Stavební a pozemková komise
  • Kulturní komise

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Ryjice
Ryjice 14, 403 31 Ryjice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ryjice 14, 403 31 Ryjice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

+ 420 472 733 705

4.5 Adresa internetových stránek

www.ryjice.cz - oficiální web obce Ryjice

4.6.Adresa podatelny

Obec Ryjice

Ryjice 14, 403 31 Ryjice

Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na těchto technických nosičích dat: CD, DVD, flashdisk.

Povinný subjekt přijímá soubory v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu) v těchto formátech: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, TXT, PDF a BMP.

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@ryjice.cz

4.8 Datová schránka

hvwa7jr

5. Případné platby lze poukázat

 č.ú. 5126411 / 0100    Komerční banka

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

00556882

7. Plátce daně z přidané hodnoty ( DIČ)

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1) nebo ji doručit osobně na podatelnu (viz bod 4.6).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Bližší informace jsou uvedeny ve směrnici č. 1/2024, o pravidlech o postupu při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pro žádost o informace lze využít formulář - žádost o poskytnutí informací.

10. Příjem podání podnětů

10.1 Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání obecně) lze podat:

 • osobně
 • poštou na adresu: Obecní úřad, Ryjice 14, 403 31 Ryjice
 • telefonicky na: + 420 472 733 705
 • elektronicky na adresu: podatelna@ryjice.cz
 • prostřednictvím datové schránky: hvwa7jr

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 • Petice postup při podání petice
 • Stížnost postup při podání stížnosti

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat osobně písemně nebo poštou:

 1. v úředních hodinách Obecního úřadu Ryjice
 2. na adresu Obecního úřadu Ryjice

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb. v platném znění

Odvolání se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí zrušit dle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění krajský úřad.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v blokovém řízení se nelze odvolat, takovéto rozhodnutí však lze vydat jen se souhlasem osoby z přestupku obviněné.

2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

5. Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).

10.3 Formuláře

10.4 popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na  Portálu veřejné správy - například:

Portál Ministerstva vnitra - Občan na úřadě

Portál Finanční správy ČR - Životní situace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Ryjice jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, v platném znění
 • zák. č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování‚ v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na internetových stránkách.

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3) nebo jsou dostupné v konsolidovaném znění na www.zakonyprolidi.cz.

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce Ryjice (obecně závazné vyhlášky a směrnice obce).

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník  -  Směrnice 1-2024 - Poskytování informací dle zákona 106-1999 se vztahuje i na informace povinně zveřejňované podle §5 zák. 106/1999 Sb., jestliže žadatel trvá na jejich přímém poskytnutí podle § 6 odst. 2 zákona některou z forem, uvedených v ceníku.

Čl. I
Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4
jednostranná 3 Kč
oboustranná 4 Kč
2. Za tisk na černobílé tiskárně
jedna stránka A4 3 Kč
oboustranně A4 4 Kč
3. Za pořízení barevné kopie nebo tisk na barevné tiskárně
jedna stránka A4 15 Kč

V případě oboustranné barevné kopie nebo tisku se účtuje dvojnásobek ceny jednostranné kopie požadovaného formátu.

4. Za sken
1 stránky (manipulační poplatek) 3 Kč
5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinně uhradit.

Čl. II
Náklady na opatření technických nosičů dat

1 ks CD 20 Kč
1 ks DVD 20 Kč
1 ks obalu 10 Kč
Jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III
Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p.
 2. Náklady na balné účtovány nebudou.
 3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 300 Kč.
 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V
Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:

 1. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
 2. žádost o poskytnutí informace je odložena,
 3. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
 4. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
 5. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatřovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou).

Čl. VI
Ostatní ustanovení

 1. Po přijetí žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 2. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem Obce Ryjice.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 5126411/0100, variabilní symbol bude žadateli oznámen sdělením. Žadatel prokáže úhradu nákladů zpracovateli pokladní stvrzenkou, ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.
 4. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 5. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 6. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady tuto nezaplatí, žádost se odloží.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Obec Ryjice v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Ryjice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2 Výdaje za soudy

Obec Ryjice žádné výdaje na soudy nemá.

15. Ostatní

15.1 Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  

15.2 Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle § 8 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15.3 Informace o operačním systému

15.4 Registry, evidence, seznamy nebo rejstříky

15.5 Informace o kontrolách

15.6. Územní plány

15.7 Poskytování informací podle § 30 odst.1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší

Obecní úřad Ryjice

Ryjice 14, 403 31 Ryjice (Ukázat na mapě)

IČ: 00556882

č.ú. 5126411/0100

Datová schránka: hvwa7jr

Kontakt

podatelna@ryjice.cz

+420 472 733 705

Úřední hodiny

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00